Skip to main content

Geschiedenis

Het proces naar de Heilige Augustinus Parochie

In april 2009 publiceerde de toenmalige bisschop Hurkmans het document Groeien in geloof, geloven in groei. In dat document wordt het voorstel van parochievernieuwing in het bisdom ’s-Hertogenbosch beschreven met als doel om parochies vitaal te houden. De ongeveer 250 bestaande parochie zouden teruggebracht moeten worden naar 57 parochies. Dat er minder priesters beschikbaar zijn en dat het aantal actieve gelovigen terugloopt, zijn één van de oorzaken van deze herbezinning, ‘doorgaan op dezelfde weg is niet heilzaam’.

Gezien de parochies Berlicum-Middelrode en Heeswijk onder het patronaatsrecht van de abdij van Berne vielen en de parochies van Loosbroek en Dinther min of meer daar in werden meegenomen waren we (de 4 parochies) niet direct gebonden aan het voorstel van de bisschop om deel te nemen aan het proces van parochievernieuwing. Uit informele contacten met het bisdom werd wel duidelijk gemaakt dat de bisschop het toch wel zeer op prijs zou stellen om mee te gaan met het vernieuwingsproces. Een lichte druk was voelbaar.

Vanaf 2010 zijn de vice-voorzitters van de 4 parochies met de regelmaat van de klok bij elkaar gekomen om de uitgangspunten voor een eventuele fusie te bespreken.

Het resultaat van het overleg was een notitie onder de titel Geloof in bedrijf, welke in december 2011 werd vastgesteld. Het pastorale team en de pastoraatsgroep van HDL/B-M en daarnaast ook de Abdijgemeenschap hadden een mission statement opgesteld, waarin beiden hun kernwaarden geformuleerd hebben. Op basis van deze documenten is in september 2012 een werkplan opgesteld met de beschrijving van het proces om tot een verdere samenwerking te komen. Aan de hand van dat werkplan hebben vele vrijwilligers in een vijftal werkgroepen voorbereidende werkzaamheden verricht die uiteindelijk moesten leiden tot een fusie. Dit proces heeft veel tijd en energie gevergd en is zeer zorgvuldig verlopen.

Eind 2015 is het resultaat van het zorgvuldige proces van inventarisatie en uitgangspunten formuleren vastgelegd in het document Van vier naar één, hoofdlijnen voor de vorming van de R.K.-parochie Sint Augustinus.

Voor de naam Sint Augustinus werd gekozen omdat de Leefregel van de heilige Augustinus de inspiratie vormde voor Norbertus van Xanten en de gemeenschappen die hij heeft gesticht.

Met de keuze voor de heilige Augustinus benadrukken de parochiebesturen hun verbondenheid met de gemeenschap van de Norbertijnen die is gevestigd in Heeswijk-Dinther en aan wie de pastorale zorg in het werkgebied van de fusieparochie was en wordt toevertrouwd.

Van het begin af aan was een heel belangrijk uitgangspunt van de vier parochiebesturen dat de lokale eenheden zoveel mogelijk hun eigen identiteit bleven behouden in de vorm van vier lokale geloofsgemeenschappen.

Het centrale parochiebestuur doet datgene wat centraal moet zoals het faciliteren van de pastoraal in de nieuwe parochie en het beheer de materiële goederen. De uitvoering van het beleid blijft zoveel mogelijk in handen van de lokale geloofsgemeenschappen. Het centrale bestuur houdt toezicht op de uitvoering.

Het jaar 2016 is vooral gebruikt om een groot aantal noodzakelijke acties, voorgesteld vanuit de vijf werkgroepen, uit te voeren. De bedoeling was om op 1 januari de fusie in te laten gaan. Eind 2016 werd geconstateerd dat 1 januari niet haalbaar was o.a. door het uitblijven van het decreet van de bisschop, 1 april 2017 werd de nieuwe streefdatum.

Op 13 maart 2017 kwam het decreet van de bisschop binnen, op 1 april 2017 werd de nieuwe parochie Heilige Augustinus een feit.