Skip to main content

Diaconie in Loosbroek

In Loosbroek valt onder het werkveld diaconie

  • Ziekenbezoekgroep
  • Werkgroep huisbezoek avondwake en nazorg
  • Hulpdienst Lichtpunt en Lichtcirkel
  • Werkgroep MOV
  • Welkomstgroep nieuwe bewoners
  • Werkgroep Gewoon Samen

Ziekenbezoekgroep Geloofsgemeenschap Loosbroek

Omdat de doelgroep en ook de werkzaamheden van de ziekenbezoekgroep en de Zonnebloem in onze geloofsgemeenschap gedeeltelijk samenvallen, is enkele jaren geleden besloten om samen te gaan werken. Samen beschikken ze daardoor over meer vrijwilligers. Met name de navolgende activiteiten worden in meer of mindere mate gezamenlijk uitgevoerd;

Het bezoeken en ondersteunen van mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap, eenzaamheid of gevorderde leeftijd. daarnaast de fruitschaaltjes in het weekend van Palmzondag en de Kerststukjes samen met groep 8 met Kerstmis voor de genoemde groepen en , de viering van de Nationale Ziekendag op de tweede zondag van sept.

In overleg worden afspraken gemaakt waar, bij wie en door wie zieken, eenzamen en ouderen ondersteund en bezocht kunnen worden binnen onze gemeenschap; uitstapjes en leuke bijeenkomsten worden door alle vrijwilligers van beide groepen mogelijk gemaakt.

De groep bestaat inmiddels uit 15 vrouwen en 1 man, waarmee zij ook de grootste werkgroep binnen onze parochie is. Dit geeft aan hoezeer deze vorm van hulp niet alleen bij de bezochte mensen op prijs gesteld wordt, maar ook wat in veel mensen hun hart leeft qua bereidheid hun medemens ter zijde te staan.

Avondwake en nazorg

Aan de vooravond van het afscheid in een uitvaartdienst in de kerk of het afscheid in een crematorium, vindt vaak een avondwake plaats. In de avondwake ligt de nadruk op het herinneren van de overledene en het troost geven aan de nabestaanden. De avondwake wordt geleid door twee parochianen. Van tevoren zijn zij op huisbezoek geweest om kennis te maken met de familie en een beeld te krijgen van de overledene tijdens zijn leven. In overleg met de familie komt de avondwake tot stand door liedkeuze, teksten en symbolen. Het licht van de Paaskaars en een lezing uit de Schrift zijn centrale elementen. Een familielid of voorganger geeft vaak een levensbeschrijving van de overledene.

Nog een paar keer – indien dit op prijs wordt gesteld – gaan de voorgangers terug naar de familie om te vragen hoe zij het maakt en na een jaar wordt het avondwakekruisje aan de familie teruggegeven.

Hulpdienst Lichtpunt en Lichtcirkel

In Heeswijk, Dinther en Loosbroek hebben de geloofsgemeenschappen en de hervormde gemeente jaren geleden een hulpdienst Lichtpunt opgezet. Deze hulpdienst wil mensen die om de een of andere reden in de problemen zijn geraakt een helpende hand bieden. Het kan gaan om daadwerkelijke materiële hulp, iemand doorverwijzen of zelf meegaan naar een instantie, een brief schrijven of contact zoeken met de mantelzorgmakelaar. Ook organiseert de hulpdienst jaarlijks een kerstpakketten- en paaspakkettenactie.

Lichtpunt bestaat uit vrijwilligers van de drie parochies, de pastoor, pastoraal assistent en vrijwilligers van de hervormde gemeente. Indien nodig kunnen zij een beroep doen op mensen die aangesloten zijn bij Lichtcirkel. Dit zijn vrijwilligers die regelmatig digitaal worden benaderd of zij een klus kunnen klaren of bepaald meubilair over hebben.

Hulpgroep Lichtpunt heeft een goed contact met de wethouder, maatschappelijk werk en thuiszorg.

Met hulpvragen wordt uiteraard zeer vertrouwelijk omgegaan. Wilt U een donatie doen voor mensen die een beroep doen op ondersteuning dan kan dat via rekeningnummer: NL 02 RABO 0126935092 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Augustinus inzake Diaconie.

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Deze werkgroep vraagt aandacht en/of bijdragen voor de problematiek van de Derde wereld en het belang van de wereldvrede.
Via het parochieblad en de plaatselijke nieuwsbrieven brengt zij de landelijke acties onder de aandacht t.a.v. de projecten in de Derde wereld, die via onze R.K. Kerk/ Bisdom en de Abdij van de Norbertijnen te Heeswijk worden aanbevolen; via speciale collectes en acties wordt hiervoor geld ingezameld.

De Vastenactie is van alle acties de grootste; 40 dagen voor Pasen start deze actie. Via een doek of beeldweergave, vóór in de kerk, wordt hiervoor aandacht gevraagd. Samen met mensen uit andere parochies wordt deelgenomen aan de solidariteitsmaaltijd waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan missiedoelen. Andere projecten zijn met name Memisa, Week voor de Ned. Missionarissen, de MIVA-verkeersmiddelenactie, Wereldmissiedag en de Adventsactie . In september wordt aandacht gevraagd voor de Vredesweek en in samenspraak met de Abdij van Berne is er ook aandacht/bijdrage voor hun missieprojecten in met name India.

Welkomstgroep geloofsgemeenschap Loosbroek

Tot 2015 had de parochie St Servatius te Loosbroek een welkomstgroep die alle nieuwe bewoners van Loosbroek binnen korte tijd na aankomst bezocht; een welkomstpresentje overhandigde en vooral uitleg gaf over de parochie en hoe Loosbroek in elkaar stak en waar men met vragen etc. terecht kon.

Vanaf 2015 is met Stichting de Wis en de Kerncommissie, een samenwerking gestart tussen hen en de geloofsgemeenschap Loosbroek om deze vorm te vervangen door een andere. We willen elkaar toch met de vele activiteiten in ons dorp bereiken en elkaar aanspreken vanuit de eigen interesse.

Om de 2 jaar wordt door hen gezamenlijk een avondbijeenkomst georganiseerd voor alle intussen weer nieuwe bewoners van Loosbroek. Een bijzondere bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en om met elkaar koffie en iets lekkers en/of een glaasje te drinken en tevens worden de mensen via een powerpointpresentatie op de hoogte gesteld. Vrijwel alle verenigingen van Loosbroek, aangevoerd door de Geloofsgemeenschap, De Wis en Kerncommissie, presenteren zich met hun doelen en belangrijkste bezigheden. Een prachtige gelegenheid om contact te leggen en vragen te stellen.

Werkgroep Gewoon Samen

Enkele kinderen van de basisschool leggen contact met ouderen, vaak alleenstaanden om met hen een praatje te maken, een spelletje te doen en soms een boodschap halen. Het eerste contact wordt voorbereid door de voorzitster van de plaatselijke Ziekenbezoekgroep. Doel is enerzijds om voor de oudere de eenzaamheid te verdrijven en anderzijds leren kinderen iets te doen voor de kwetsbare medemens.

Contactpersonen diaconie