Skip to main content

Werkgroepen geloofsgemeenschap Loosbroek

Werkgroep liturgisch rooster

De leden maken het halfjaarlijks rooster, waarop soort dienst, de voorganger, de lector, de acoliet, het koor, de dirigent, de organist/pianist en koster vermeld staan. Ook speciale vieringen buiten de zondag worden vermeld.

Werkgroep Woord- en Communievieringen

Drie keer in de maand is er een Woord- en Communieviering, voorbereid en voorgegaan door pastor Guido of pastor Isabel of een parochiële voorganger.

Elk jaar in de meimaand vindt wekelijks een Mariaviering plaats in de Mariakapel of bij mooi weer buiten in het park bij het Mariabeeld. In de rozenkransmaand oktober gebeurt dit alleen in de eerste week.

Werkgroep collectanten

Op de zondagen collecteert de koster. Bij drukbezochte vieringen als avondwake of uitvaart, worden ook anderen gevraagd.

Werkgroep bloemsieren

Deze dames zorgen dat voor elke viering op en bij het altaar en in de Mariakapel een bloemstuk (je) staat. Bij een feestelijke viering of op hoogtijdagen is het wat uitbundiger en kleurrijker.

Werkgroep kerkelijke gewaden

Het is belangrijk dat de altaardwalen, kleedjes en doekjes op tijd gewassen en gestreken worden. Ook de kleren van de priester vragen onderhoud en soms verstelwerk. De kosteres heeft dit op zich genomen.

Werkgroep acolieten bij uitvaart

Bij een uitvaartdienst zijn er drie acolieten (volwassen mannen) die de priester assisteren.

Werkgroep Donatusviering

Op de 2e zondag van juli vindt de viering van Donatus, beschermheilige tegen onweer en bliksem, plaats m.m.v. het Gilde Sint Barbara en het Gildekoor. In de parochietuin wordt na de viering de vendelgroet gebracht en is er voor de aanwezige pelgrims koffie/thee met cake.

Werkgroep Mariakapelletje

In de parochietuin staat een klein Mariakapelletje. Een parochiaan zorgt ervoor dat het rondom netjes blijft, dat er een vers bloemetje staat en dat er voldoende devotiekaarsjes zijn en opgebrande worden verwijderd.

Werkgroep Kerst-Inn

Ieder jaar in december houdt de parochie in de kerk een kerst-inn met alle plaatselijke koren. De leden van de werkgroep komen uit de diverse koren. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in De Wis met koffie en kerstbrood.

Kosters

Op dit moment hebben we twee kosters die alle diensten en gebeurtenissen in de kerk voorbereiden en zorgen dat daarna alles weer in de oude staat teruggebracht wordt. Hun werkzaamheden bevatten o.a. de klokken luiden, verwarming aan- en uitzetten, licht en muziek, misbenodigdheden als water en wijn klaarzetten, zitplaatsen evt. uitbreiden, gewaden klaar hangen, voorraad kaarsen op peil houden. Het is veelal werk achter de schermen.

Werkgroep spiritualiteit in deze tijd

Doelgroep voor deze werkgroep zijn met name de generaties tussen de 18 en 60 jaar. Jaarlijks in de maand oktober wordt een discussiebijeenkomst in de kerk georganiseerd. Het thema daarbij is maatschappelijk en tegelijk spiritueel gerelateerd. Het format is dat van de ‘De wereld draait door’. Kunsttentoonstellingen organiseren is een tweede activiteit.

Werkgroep onderhoud kerk en pastorie

Op basis van inspectierapporten van de Monumentenwacht wordt jaarlijks het onderhoudsplan voorbereid ter goedkeuring door het bestuur. Daarna volgen planning en uitvoering van het onderhoudsproject. Dit alles in overleg met het Bouwbureau van het Bisdom Den Bosch.

Werkgroep onderhoud kerkhof

Het kerkhof met ook de urnenmuur dient er netjes bij te liggen. De kerkhofwerkers zorgen ervoor dat onze begraafplaats ten alle tijden een mooi aanzien heeft . En als om de zoveel jaren er graven worden geruimd, ondersteunen zij dit werk.

Werkgroep kerkhofadministratie

Bij uitvaarten, bijzettingen en asbegraving verzorgen zij de contacten met de familie, begrafenisondernemer, secretariaat Loosbroek en grafdelver. Plaats van begraving, grafdelver etc. behoren tot hun zorg. Ten behoeve van de werkgroep onderhoud kerkhof doen zij de planning en zorgen voor de nodige hulpmiddelen bij speciale gelegenheden. Daarnaast behoort ook de administratie rondom begrafenissen en grafrechten en de communicatie met de contactpersonen van de betrokken families tot hun taak.

Werkgroep onderhoud parochietuin

De parochietuin (ca 60 are) met een grote vijver, een mooi Mariakapelletje, een opbergplaats voor materialen en plaats voor de kweek van bloemen voor opsiering van de kerk, is een sieraad voor zowel de kerk als voor Loosbroek. De werkgroep onderhoudt deze tuin.

Werkgroep schoonmaak kerk

Een toegewijde werkgroep van vrouwen zorgt er al jaren voor dat het interieur van onze kerk schoon en netjes is voor de ontvangst van alle mensen. Gangpaden worden geveegd en af en toe gedweild, het priesterkoor gezogen en ornamenten en attributen gepoetst. En eenmaal per jaar komt al het koper aan de beurt.

Rommelmarkt, kledingacties en fietsenactie

Deze drie speciale acties zijn ondergebracht in de stichting ‘Behoud Antoniuskerk Loosbroek’. De opbrengsten zijn van doorslaggevend belang voor een financieel gezonde geloofsgemeenschap. Ca. 150 vrijwilligers zijn voor deze acties in touw. Tegelijkertijd bevordert dit ook de betrokkenheid en saamhorigheid van vele parochianen.

Werkgroep kerststal

Een groepje deskundige en creatieve bouwers zorgt elk jaar weer dat een mooie kerststal verrijst in de Mariakapel achter in de kerk. Men gebruikt eenvoudige, natuurlijke materialen en samen met de fraaie beelden vormt dit alles een aandoenlijk geheel.

Nieuwsbrief

Actuele zaken die de geloofsgemeenschap op dat moment niet kwijt kan in het parochieblad, komen in een Nieuwsbrief die huis aan huis wordt bezorgd.